ਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ - ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ - 9871061028, 9899075420

ਗੋਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਗ ਵਿਚ...ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ?

by February 21, 2018 0 comments

be punjabi

Turban Tying and Training Centre

Video of the Day